Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla – skupin B B+E ,  podskupina B1
 
1) Popište úkony kontroly vozidla p?ed jízdou.
 
2) Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky.
 
3)Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovliv?ující jejich životnost.
 
4) Jaké jsou nej?ast?jší p?í?iny poškození pláš?? pneumatik a jejich projevy.
 
5) Popište postup p?i vým?n? kola.
 
6) Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vzn?tovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motor? používá.
 
7) Popište kontrolu množství oleje v motoru a zp?sob jeho dopl?ování, ?asové intervaly pro jeho vým?nu.
 
8) Popište funkci signalizace správné ?innosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru ?idi?i vozidla a signalizaci
p?ípadných projev? poruch b?hem jízdy vozidla.
 
9) Popište kontrolu a ošet?ování kapalinové chladicí soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící kapaliny ?idi?i
a postup, došlo-li k p?eh?átí motoru (nap?. p?i dlouhém couvání nebo popojížd?ní v kolon? apod.).
 
10) Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plyn?, jeho umíst?ní na vozidle a jakými zp?soby lze ovlivnit jeho životnost.
 
11) Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými zp?soby lze ovlivnit její životnost.
 
12) Popište, jakou funkci plní u vozidla p?evodovka a k ?emu slouží její synchronizace.
 
13) Popište, jakou funkci plní na vozidle tlumi?e pérování, projevy jejich nesprávné ?innosti na technický stav
vozidla a bezpe?nost jízdy.
 
14) Popište zp?sob kontroly množství brzdové kapaliny a její dopln?ní, co signalizuje rozsvícení kontrolky
brzdového systému na p?ístrojové desce ?idi?e.
 
15) Popište ú?el posilova?e brzd a ?ízení na vozidle, pro? se nesmí za jízdy vypínat motor.
 
16) Popište rozdíl mezi kotou?ovou a bubnovou (?elis?ovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody.
 
17) Popište ú?el antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné funkce.
 
18) Popište nej?ast?jší projevy nesprávné geometrie ?ídící nápravy vozidla.
 
19) Popište postup p?i ošet?ování akumulátoru a faktory ovliv?ující jeho životnost.
 
20) Popište funkci pojistek v elektrické soustav? vozidla a jejich umíst?ní.
 
21) Popište, jakým zp?sobem se provádí vým?na žárovek vn?jšího osv?tlení vozidla.
 
22) Vysv?tlete symboly kontrolek a ovlada?? na p?ístrojové desce (volantu) vozidla.
 
23) Popište postup p?i p?ipojení tažného lana.
 
24) Popište postup p?i p?ipojování p?ív?su.
 
25) Vyjmenujte povinné vybavení vozidla.
 
 
 
Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla – skupina A, podskupina A1

1) Popište úkony kontroly motocyklu p?ed jízdou

2) Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky

3) Jakým zp?sobem se kontroluje stopa motocyklu a co m?že být p?í?inou nep?esného vedení

4) Popište napnutí sekundárního hnacího ?et?zu motocyklu

5) Popište, jak se provádí kontrola v?le ?ízení a v?le ložisek v kolech

6) Popište se?ízení mechanické brzdy p?edního kola a její ošet?ování

7) Popište se?ízení mechanické brzdy zadního kola a její ošet?ování

8) Popište rozdíl mezi kotou?ovou a bubnovou (?elis?ovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody

9) Popište zp?sob kontroly množství brzdové kapaliny u kapalinových brzd, popište jejich ošet?ování

10) Popište rozdíl v mazání dvoudobého a ?ty?dobého motoru motocyklu

11) Popište, jakým zp?sobem se provádí vým?na žárovek vn?jšího osv?tlení motocyklu

12) Popište zp?sob ošet?ování vzduchového a kapalinového chlazení motoru motocyklu

13) Popište zp?sob kontroly olejových náplní motocyklu

14) Popište postup p?i ošet?ování akumulátoru motocyklu a faktory ovliv?ující jeho životnost

15) Vyjmenujte povinné vybavení motocyklu.